การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
(Exterior Electrical Installations)

2104-1021  การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 

คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าภายนอก  วิธีการปักเสา วิธีการพาดสาย  การดึงสาย  การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้งและควบคุมโคมไฟถนน  การติดตั้งระบบสายดิน