ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมชิงวัตถุ คุณสมบัติ รูปแบบ ไวยากรณ์ ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ และการประยุกต์ใช้งาน