1. บทนาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ( Introduction Database and Information System)
2. สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล (Database System Architecture)
3. แบบจาลองความสัมพันธ์ของข้อมูล ( E-R Model)
4. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ( Relational Database System)