แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ศึกษาโครงสร้าง และหลักการทำงานของเครื่องซีเอ็นซี ระบบแนวแกน ระบบศูนย์งาน
ศูนย์เครื่องศูนย์โปรแกรมโครงสร้างโปรแกรม G-code และ M-code
ศึกษาและปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับเครื่องจักรซีเอ็นซี งานระบบแกน และระนาบของเครื่องซีเอ็นซี งานเครื่อง
มือตัดสำหรับเครื่องซีเอ็นซี การใช้คำสั่ง G Code และ M Code สำหรับเครื่องจักรซี
เอ็นซี การเขียนโปรแกรมงานกลึง การเขียนโปรแกรมงานกัด การปฏิบัติงานเครื่องจักร
ซีเอ็นซี ความปลอดภัยและการบำรุงรักษางานเครื่องจักรซีเอ็นซี

จุดประสงค์รายวิชา


1.     เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือวัด  และเครื่องมือตรวจสอบ  ชนิด  ประเภท  หน้าที่
2.     เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านเครื่องมือวัด  และเครื่องมือตรวจสอบ
3.      เพื่อให้สามารถสอบเทียบ  จัดเก็บ  และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด
4.      เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผน  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม


มาตรฐานรายวิชา


1.    เข้าใจหลักการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด  เครื่องมือตรวจสอบ  แระเภทมีขีดมาตราและไม่มีขีดมาตรา
2.   เลือกใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานเหมาะสมกับลักษณะงาน
3.  ปรับเทียบไมโครมิเตอร์โดยเกจบล๊อก  และปรับตั้งชิ้นส่วนของเครื่องมือตรวจสอบอย่างง่าย
4.  เก็บบำรุงรักษาเครื่องมือวัดทุกประเภท

คำอธิบายรายวิชา


       ศึกษาเกี่ยวกับชนิด หน้าที่ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดทั้งแบบมีขีดมาตราและไม่มีขีดมาตรา 
รวมถึงวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามข้อกำหนดในมาตรฐาน 
        ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัด  และตรวจสอบชนิดต่างๆ  บรรทัดเหล็ก  เวอร์เนีย์คาลิปเปอร์  ไมโครมิเตอร์ 
วงเวียนถ่ายขนาด  ใบวัดมุม  บรรทัดวัดมุมแบบยูนิเวอร์แซล  ฉากช่างกลฉากผสม  นาฬิกาวัด  เกจบล๊อค  เกจทรงกระบอก 
เกจก้ามปู  งานตรวจสอบเกลียว  งานตรวจสอบเรียว  งานตรวจสอบรัศมี  หวีวัดเกลียว  เทเลสโคปิกเกจ  ระดับนำช่างกล 
การจัดเก็บและการบำรุงรักษา

ศึกษาและปฏิบัติการสร้างงาน CAD และ CAM