วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
การออกแบบเขียนแบบงานโลหะแผ่น