แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของ Variables  arrays and operators in VB.NET, error handling, Procedures and Functions, ByVal and ByRef keyword, Optional Parameters, Event handling, Delegates, OOP concepts in VB.NET