รายวิชาใหม่ที่ขอเปิดใหม่ ที่กำลังรอการเปิดรายวิชาจากเจ้าหน้าที่

       คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้า กิจการฝากขาย กิจการเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ และกิจการที่บันทึกบัญชีที่ไม่สมบูรณ์