ระบบสื่อสารเส้นใยแก้วนำแสง

        ศึกษาและปฏิบัติ การวัดและทดสอบ โครงสร้าง และคุณลักษณะเส้นใยแก้วนำแสง หลักการรับ- ส่ง สัญญาณผ่านเส้นใยแก้วนำแสง อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง การมอดูเลชัน การดีมอดูเลชัน ในระบบดิจิตอลและระบบแอนะลอก ผ่านเส้นใยแก้วนำแสง การ Interface และการวัดค่าสูญเสียในเส้นใยแก้วนำแสง การประยุกต์ใช้เส้นใยแก้วนำแสงในระบบโทรคมนาคม