หลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา 2106-2108             ชื่อวิชา      ไฟฟ้าในอาคาร         จำนวน          2    หน่วยกิต      4  ชม./สป.

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556      ประเภทวิชา อุตสาหกรรม          สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง


จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

          1. รู้หลักการความปลอดภัย หน่วยวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าในอาคาร พักอาศัย เครื่องมือ – อุปกรณ์วัสดุที่ใช้ ชนิด ขนาดและมาตรฐานของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้า ชนิดของดวงโคมส่องสว่างในอาคารพักอาศัย

          2. สามารถเดินสายวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ไฟฟ้าแสงสว่าง

          3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา


สมรรถนะรายวิชา

          1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย เครื่องมือ – อุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ ชนิด ขนาดและมาตรฐานของ สายไฟฟ้าการต่อสายไฟฟ้าการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารพักอาศัย

          2. เตรียมความพร้อมของร่างกาย วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า

          3. ติดตั้งวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น และไฟฟ้าแสงสว่าง


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หน่วยวัดไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น และไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าในอาคาร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชนิด ขนาดและมาตรฐานของสายไฟฟ้า การต่อสาย ชนิดของหลอดไฟ การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะ การใช้งาน การบำรุงรักษา วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง