คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณค่าสถิติเชิงพรรณาเบื้องต้น กระบวนการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ การบันทึกและแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติหรือโปรแกรมตารางงาน การใช้คำสั่งประมวลผลข้อมูล ให้ได้ค่าสถิติที่ต้องการ การออกราย งานสถิติเชิงข้อความและแผนภูมิ