คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำจำกัดความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล วิวัฒนาการของการเก็บรวบรวมข้อมูล ความต้องการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจ ทางเดินของข้อมูล ลำดับการประมวลผลข้อมูลวิธีการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล การปรับระบบข้อมูลให้ทันสมัย การจัดกลุ่ม การเรียงลำดับ การผสม การคำนวณ การเก็บ การค้นหาข้อมูล การนำผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลไปใช้งาน