คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ รู้วิธีทำธุรกิจที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก โดยบูรณาการจากความรู้ที่ได้ศึกษามา เช่น งานผลิต เอกสาร งานพัฒนาเว็บเพจ งานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ งานดูแลระบบ