ข่าวและประกาศ

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ edltv.ptl.ac.th

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ edltv.ptl.ac.th

โดย อรรถสิทธิ์ เดชสงค์ -
Number of replies: 0

a


    จากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาจัดทำเป็นโครงการระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยนำเนื้อหาวิชาชีพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประมาณ 1,300 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้ มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย 415 แห่งทั่วประเทศได้นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย 
    ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้นำเว็บไซต์ edltv.ptl.ac.th มาเผยแพร่ให้กับ นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ โดยสามารถเข้าได้ ที่ http://edltv.ptl.ac.th


ผู้ดูแลระบบ
งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์